Aandacht voor werkdruk en ongewenst gedrag

01 July 2016

Ruim 30% van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. De oorzaak ligt meestal bij werkdruk of ongewenst gedrag zoals intimidatie, pesten of discriminatie. Het ministerie van SZW geeft daarom momenteel veel aandacht aan deze thema’s.

De werkgever moet volgens de Arbowet voldoende maatregelen nemen om de medewerkers hiertegen te beschermen. Om ‘door de ogen van een inspecteur’ te kijken de werkgever voldoende doet om deze risico’s te beheersen, is de zelfinspectietool voor werkdruk en ongewenst gedrag ontwikkeld. Deze is te vinden opwerkdrukenongewenstgedrag.zelfinspectie.nl. De zelfinspectietool is een managementtool die wordt ingevuld door de werkgever.

Naast de algemene verplichtingen zijn er aanvullende afspraken gemaakt in de cao over werkdruk en ongewenst gedrag. Een belangrijke afspraak hierin is het invullen van de werkdrukmeter schoonmaak rondom grote aanbestedingen (artikel 38 CAO) en in andere situaties waarin werkdruk voorkomt (protocol werkdrukmeter). De werkdrukmeter schoonmaak wordt ingevuld door werknemers en geeft inzicht in de werkdruk. De uitkomsten van de werkdrukmeter laten zien of er werkdruk is en welke oorzaken hiervoor aan te wijzen zijn.

Waar de inspectietool inzicht geeft in hoeverre de werkgever zich aan (onderdelen van) de Arbowet houdt, geeft de werkdrukmeter schoonmaak aan in hoeverre er werkdruk is en wat daaraan gedaan zou kunnen worden.