CAO-afspraken over arbeidsvoorwaarden 2019-2021

19 April 2019

Hieronder treft u een aantal van de belangrijkste afspraken uit de nieuwe CAO.
Het CAO-boekje wordt gemaakt en daarna gedrukt. Op onze website (www.ras.nl) volgt daarover nog nadere berichtgeving.

Looptijd CAO
De CAO loopt van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2021.

Inleiding CAO
In de CAO wordt een algemene inleiding opgenomen met punten die CNV, FNV en OSB samen belangrijk vinden. Deze inleiding kunt u hier alvast terugvinden.

Loon
De basisuurlonen worden als volgt verhoogd:

  • 2% per 1-1-2019
  • 1% per 1-7-2019
  • 1% per 1-1-2020
  • 2% per 1-7-2020
  • 1,5% per 1-6-2021

De loontabel per 1-1-2019 kunt u hier terugvinden.

Eindejaarsuitkering
De eindejaarsuitkering wordt stapsgewijs verhoogd. Deze bedraagt in 2019 2,85%, in 2020 3,2% en in 2021 4,2%.

Extra vrije dag op de verjaardag of 1 mei
De werknemer krijgt vanaf 1 januari 2020 op jaarbasis één extra vrije dag op 1 mei of de verjaardag. De werknemer bepaalt op welke dag hij vrij wil hebben. Deze keuze kan niet afgewezen worden, tenzij er aantoonbaar bedrijfseconomische omstandigheden zijn die het opnemen van de vrije dag onmogelijk maken. Er zal dan direct een vervangende vrije dag afgesproken worden. Er is sprake van betaald verlof in de zin van artikel 28 CAO.

Bovenwettelijke vakantieuren
Op verzoek van de werknemer kunnen de bovenwettelijke vakantieuren worden uitbetaald. Dit kan twee keer per kalenderjaar.

Reiskosten arbodienst
De reiskosten van de werknemer naar de arbodienst worden vergoed. De volledige kosten van het openbaar vervoer worden vergoed. Als de werknemer met de eigen auto reist, worden alle kilometers vergoed op basis van € 0,19 per kilometer.

Werken in roosters
Als een werknemer in een rooster werkt met een vaste maand- of periodeverloning, dan wordt op basis hiervan de betaling bij arbeidsongeschiktheid vastgesteld. Dit wordt toegevoegd aan de dagloonberekening van Bijlage I CAO.

Uitzendkrachten
De werkgever kan een uitzendkracht maximaal 12 maanden inlenen. Om deze termijn te berekenen, worden uitzendperioden samengeteld die elkaar binnen 6 maanden opvolgen (dit was 3 maanden). De som van het uitzendwerk, aansluitend gevolgd door maximaal twee contracten voor bepaalde tijd bij het schoonmaakbedrijf, bedraagt maximaal 24 maanden (dit was 18 maanden).

Basis(vak)opleiding
Aanbieding basis(vak)opleiding binnen 1 jaar
Na indiensttreding krijgt de werknemer binnen 12 maanden de basis(vak)opleiding aangeboden door de werkgever (dit was 6 maanden).

Opleiding voor doelgroepen participatiewet
Het uitgangspunt is dat alle werknemers de basis(vak)opleiding volgen en examen doen bij het RAS Examenbureau. Als blijkt dat de kandidaat zowel voor het examen als voor (een of meerdere) herexamens niet geslaagd is, en de kans op slagen voor alle examenonderdelen niet in de lijn der verwachting ligt, kan de RAS besluiten deelcertificaten af te geven voor de onderdelen waarvoor de kandidaat wel voldoende punten had gehaald (inclusief begeleidende brief). Via dit certificaat wordt voldaan aan de voorwaarde om bij contractswisseling voor een aanbieding in aanmerking te komen. Nadere uitwerking volgt via de RAS.

Nieuwe afspraken bij contractswisseling
Beslistermijn werknemer bij contractswisseling
De beslistermijn voor de werknemer om op de aanbieding bij contractswisseling te reageren, wordt verruimd van vijf naar zeven werkdagen.

Object gebonden kosten vanaf 1 juli 2019
Vanaf 1 juli 2019 behoudt de werknemer zijn recht op reiskosten als dit recht gekoppeld is aan het over te nemen object. Dit recht is gemaximeerd op € 0,19 per kilometer (de maximaal fiscaal toegestane onbelaste vergoeding). De werknemer moet de reiskosten aantoonbaar tenminste 1,5 jaar onmiddellijk voorafgaand aan de datum contractswisseling hebben ontvangen, tenzij de werkgever een gelijkwaardige regeling aanbiedt. De verliezende werkgever informeert de opdrachtgever en verwervende werkgever over de bestaande reiskostenregelingen op het object.

Object gebonden kosten vanaf 1 januari 2020
Vanaf 1 januari 2020 worden ook object gebonden kosten (zoals voor koffie, kleding en stomerij) overgenomen door de verwervende werkgever. Het gaat om afspraken die zijn gemaakt in het kader van de organisatie van het werk op het desbetreffende object. De verliezende werkgever moet de kosten aantoonbaar tenminste 6 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de datum contractswisseling hebben vergoed, tenzij de werkgever een gelijkwaardige regeling aanbiedt.

Jubileumregeling bij 12,5-jarig dienstverband
Als het verwervende bedrijf na contractswisseling een jubileumregeling heeft voor een 12,5 jarig dienstverband, dan worden de dienstjaren die de werknemer heeft opgebouwd bij werkgever(s) vóór de contractswisseling(en) meegeteld. Dit was al zo bij een jubileumregeling bij een 25-jarig of 40-jarig dienstverband en geldt nu ook bij een dienstjubileum van 12,5 jaar.

Geschillencommissie
De Geschillencommissie RAS geeft bindend advies bij geschillen tussen werknemers en werkgevers. Voor kwesties tussen werkgevers over contractswisseling kan men zich wenden tot de Geschillencommissie werkgeversregeling contractswisseling (www.osb.nl).

2e ziektejaar, commissie ziekteverzuim
De afspraak dat de werkgever het loon van een werknemer in het 2e ziektejaar kan verlagen naar 90% van het dagloon wordt voortgezet. De commissie ziekteverzuim blijft voorlopig aangesteld om eventuele bezwaren van werknemers tegen de verlaging te beoordelen. De procedure en standaardbrief kunt u hier terugvinden.

Volwassen arbeidsrelatie
Een goede werkrelatie is van belang voor werknemer en werkgever. Voor een succesvolle samenwerking zijn vertrouwen en respect de basis. In dat kader worden enkele artikelen uit de ARBO CAO verplaatst naar de CAO Arbeidsvoorwaarden. Het gaat om de artikelen over:

  • Het jaarlijks voeren van jaargesprekken met alle werknemers;
  • Het regelmatig houden van werkoverleg tussen collega’s en de direct-leidinggevende.

Formats voor het voeren van de gesprekken zijn op korte termijn beschikbaar op www.arboschoonmaak.nl.

Daarnaast worden enkele nieuwe bepalingen toegevoegd. CAO partijen vinden dat binnen een volwassen arbeidsrelatie en gezonde dialoog tussen werknemer en werkgever het goed gebruik is dat:

  • Vacatures eerst intern opengesteld worden, zodat werknemers die meer uren willen werken, kunnen solliciteren; en
  • Voordat een werkgever een waarschuwingsbrief stuurt, de werkgever de werknemer eerst de mogelijkheid zal bieden tot een gesprek.

RAS-premie 0,75%
De RAS-premie blijft tot en met 30 juni 2021 0,75% (exclusief BTW) van de loonsom in het lopende jaar. De inning van deze premie loopt via APG.