CAO algemeen verbindend verklaard

16 September 2014

Per 13 september 2014 is de CAO 2014-2016 voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat alle bedrijven die onder de werkingssfeer van deze CAO vallen, al dan niet lid van de werkgeversorganisatie OSB, zich aan de afspraken in de CAO moeten houden. Voor alle medewerkers gelden dezelfde (minimale) bepalingen uit de CAO.

De RAS is content dat na indiening op 23 juli 2014 de CAO, na enkele kleine aanpassingen, door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is goedgekeurd. Tijdens de periode van ter visie legging (van 15 augustus tot en met 5 september) zijn er geen bezwaren door derden ingediend.

Soepel proces

Het proces van de tot standkoming van het akkoord is soepel verlopen. Terwijl de raadpleging van de achterban nog plaatsvond, is samen met vertegenwoordigers van sociale partners hard gewerkt aan het opstellen van de CAO-teksten. Op het moment dat eind juli bekend was dat alle achterbannen formeel akkoord waren, is het verzoek om een Algemeen Verbindend verklaring ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken.