CAO

Definities en karakter van de cao

In deze overeenkomst wordt, verstaan onder:

 1. Schoonmaakbedrijf, dan wel glazenwassersbedrijf: iedere onderneming, die haar hoofd- of nevenberoep maakt van het op een door de opdrachtgever bepaalde locatie regelmatig of eenmalig schoonmaken, dan wel glazenwassen in, op of aan gebouwen, woningen, straten/ wegen, (huisvuil-) containers, terreinen en/of verkeersmiddelen, een en ander in de ruimste zin van het woord. Indien overwegend sprake is van rioolreinigingsactiviteiten is de cao niet van toepassing.
 2. Werkgever:
  iedere natuurlijke of rechtspersoon die een bedrijf uitoefent als bedoeld in lid 1 en tevens werkgever is als bedoeld in artikel 1, eerste en tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet (wet van 19 maart 1999, Stb. 184, zie: bijlage 1).
 3. Werknemer:
  iedere man of vrouw die op basis van een arbeidsovereenkomst bij een werkgever als bedoeld in lid 2 van dit artikel werkt en tevens werknemer is als bedoeld in artikel 1, eerste en tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet (wet van 19 maart 1999, Stb. 184). .
 4. A. Uitzendkracht:
  De uitzendkracht zoals bedoeld in art 7:690 BW die via een uitzendbureau bij het schoonmaak- of glazenwassersbedrijf werkt, evenals de buitenlandse uitzendkracht die via een buitenlands uitzendbureau in de branche werkt.
  B. Payroll:
  De payrollkracht die via een payrollbedrijf bij het schoonmaak- of glazenwassersbedrijf werkt, evenals de buitenlandse payrollkracht die via een buitenlands payrollbedrijf in de branche werkt.
 5. Branche:
  schoonmaak- en glazenwassersbranche: schoonmaak- dan wel glazenwassersbedrijven.
 6. Direct-leidinggevende:
  werknemer die de functie van voorman/-vrouw, objectleider of rayonmanager (M/V) vervult.
 7. Sociale partners:
  de partijen die deze cao hebben afgesloten.
 8. Medezeggenschapsorgaan:
  de ondernemingsraad dan wel personeelsvertegenwoordiging ingesteld voor de onderneming die een bedrijf uitoefent als bedoeld in lid 1.
 9. RAS:
  de Raad voor Arbeidsverhoudingen in de Schoonmaak- en glazenwassersbranche ingesteld bij de cao in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf.
 10. Karakter van de cao
  Deze cao heeft een minimumkarakter. Dat wil zeggen dat minimaal de in deze cao opgenomen bepalingen toegepast moeten worden.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.