CAO

Bijlage 1: Artikel 1, lid 1 en 2 Arbeidsomstandighedenwet 1998

Artikel 1

 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
  a. werkgever:
  1°. degene jegens wie een ander krachtens arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling gehouden is tot het verrichten van arbeid, behalve als die ander aan een derde ter beschikking wordt gesteld voor het verrichten van arbeid, welke die derde gewoonlijk doet verrichten;
  2°. degene aan wie een ander ter beschikking wordt gesteld voor het verrichten van arbeid als bedoeld onder 1°.;
  b. werknemer: de ander, bedoeld onder a.
 2. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt mede verstaan onder:
  a. werkgever:
  1°. degene die zonder werkgever of werknemer in de zin van het eerste lid te zijn, een ander onder zijn gezag arbeid doet verrichten;
  2°. degene die zonder werkgever of werknemer in de zin van het eerste lid te zijn, een ander niet onder zijn gezag arbeid in een woning doet verrichten, in bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen gevallen;
  b. werknemer: de ander, bedoeld onder a, met uitzondering van degene die als vrijwilliger arbeid verricht.

Download bijlage 01 (pdf)

Deze website maakt gebruik van cookies.