CAO

Loongebouw

Loongebouw

 1. Het loongebouw gaat uit van 6 loongroepen (loongroep 1 tot en met 6). Alle schalen hebben een beginsalaris en 4 treden.
  1a.Op 1 januari 2024 vervalt trede 0. Dit heeft de volgende gevolgen:
  a.Werknemers die op 31 december 2023 in trede 0 zitten, worden vanaf 1 januari 2024 ingedeeld in trede 1. Verdere doorgroei in dienstjaren (trede 2 en verder) is vanaf 1 januari van een volgend kalenderjaar.
  b.Werknemers die vanaf 1 januari 2024 nieuw in dienst treden, worden ingedeeld in trede 1. Verdere doorgroei in dienstjaren (trede 2 en verder) is vanaf een jaar na indiensttreding.
 2. De werknemer ontvangt tenminste het basisuurloon dat overeenkomt met zijn leeftijd of aantal dienstjaren van de loongroep waarin zijn functie is ingedeeld overeenkomstig bijlage II.
 3. De jeugdlonen bestaan uit een percentage van het basisuurloon bij 0 dienstjaren.
 4. Het basisuurloon van een jeugdige werknemer wordt verhoogd met ingang van de betaalperiode waarin zijn verjaardag valt.
 5. De opbouw van dienstjaren ten behoeve van de loonsverhoging vindt tot 1 april 2022 plaats vanaf 21 jaar en ouder. Vanaf 1 april 2022 start de opbouw van dienstjaren vanaf 20 jaar en ouder. Het aantal dienstjaren bij een vorige werkgever wordt meegenomen indien de werknemer als gevolg van een contractswisseling in dienst is getreden bij de werkgever. De loonsverhoging op grond van dienstjaren gaat in op de eerste dag van de betaalperiode waarin het betreffende aantal dienstjaren wordt bereikt.
 6. Indien de werknemer 6 maanden of langer in de voorafgaande 12 maanden wegens arbeidsongeschiktheid (niet zijnde zwangerschaps- en bevallingsverlof) of onbetaald verlof niet heeft gewerkt, kan de werkgever besluiten geen dienstjaar toe te kennen.

Inschaling en promotie

 1. Inschaling van nieuwe werknemers vindt plaats op grond van de aard van de werkzaamheden en de bijbehorende eisen. Bij deze inschaling wordt uitgegaan van het aanvangssalaris behorende bij de functie, op basis van relevante ervaring kan de werkgever hiervan afwijken.
 2. Voor een werknemer die een dienstverband heeft gehad en na afloop van de arbeidsovereenkomst binnen een periode van een jaar wederom bij dezelfde werkgever in dezelfde functie in dienst treedt, zullen voor de inschaling de eerder opgebouwde dienstjaren blijven bestaan.
 3. Indien een werknemer promotie maakt en wordt ingedeeld in een hogere functie- en loongroep vervallen de dienstjaren voor wat betreft de inschaling in de nieuwe loongroep. De werknemer wordt, ongeacht zijn dienstjaren, ingeschaald in het naastliggende hogere basisuurloon in de nieuwe loongroep. Op deze wijze gaat de werknemer er financieel op vooruit. Doorgroei in dienstjaren vindt plaats vanaf één jaar na deze promotie en gaat in op de eerste dag van de betaalperiode waarin het betreffende dienstjaar wordt bereikt

Werknemers Participatiewet

 1. De volgende werknemers kunnen worden beloond volgens het wettelijk minimumloon:
  – Werknemers die in aanmerking komen voor loonkostensubsidie op basis van de Participatiewet;
  – Wajongers die onder de Participatiewet vallen voor zover zij in aanmerking komen voorloondispensatie (via het UWV).
Deze website maakt gebruik van cookies.