CAO

Protocol bij CAO Schoonmaak 2019 -2021

 1. Voorlichting bij contractswisseling
  De voorlichting aan werknemers bij contractswisseling, in het bijzonder over het proces, wordt verbeterd. Via OSB wordt een voorlichtingsfilmpje ontwikkeld. Dit kan eventuele spanning en onzekerheid bij werknemers wegnemen. Het filmpje wordt beschikbaar gesteld aan CAO-partijen en de RAS.
 2. Veilige werkomgeving
  Het is een gezamenlijk doel van CAO-partijen om een veilige werkomgeving te bieden. Partijen hebben nadere afspraken gemaakt over vertrouwenspersonen, klachtencommissies in ondernemingen en de centrale klachtencommissie. Dit wordt verwerkt in de Arbo CAO.
 3. Onderzoek en inventarisatie roostersytematiek
  CAO-partijen doen een inventarisatie en onderzoek in de branche: naar gezond en vitaal roosteren in volcontinu diensten.
 4. Opleiding leidinggevenden
  CAO-partijen stellen een tijdelijke paritaire werkgroep in die onderzoekt hoe de huidige opleiding modulair in te richten. De werkgroep hanteert de volgende uitgangspunten:
  • Herformulering van de huidige eind- en toetstermen in een basismodule en aanvullende modules. Waarbij geen concessie wordt gedaan aan de eindcriteria van het niveau dat moet worden gehaald;
  • In de basismodule worden in ieder geval de volgende onderwerpen opgenomen: werkoverleg, jaargesprek, verzuim en fatsoenlijk gedrag;
  • De basismodule is verplicht voor iedere nieuwe leidinggevende en dient binnen 9 maanden na indiensttreding en/of functiewijziging te worden aangeboden;
  • De aanvullende modules worden gevolgd voor zover passend bij de rol en verantwoordelijkheden van de leidinggevende;
  • De basismodule en de aanvullende modules worden geëxamineerd door het RAS-Examenbureau.De werkgroep zal voor 1 april 2019 een voorstel doen voor wat betreft de modules aan het RAS-bestuur. In dat voorstel wordt betrokken de idee; dat iedere schoonmaker die wil doorgroeien naar een leidinggevende functie een test of meeloopstage kan doen om te kijken of zij geschikt is voor een leidinggevende functie. Dit voorstel wordt in het RAS-bestuur besproken. Vervolgens worden de modules uitgewerkt. Het modulair inrichten van de opleiding start op 1 januari 2020. Eind 2020 volgt een evaluatie. Partijen hebben de intentie dat aan het einde van de looptijd van de CAO in totaal 2.000 leidinggevenden zijn opgeleid. In dit aantal is inbegrepen het aantal leidinggevenden dat in de vorige CAO-periode is opgeleid en het aantal nieuwe leidinggevenden die nog zullen worden opgeleid.
 5. Onderzoek afname basis(vak)diploma
  CAO-partijen vinden het van groot belang dat werknemers de basis(vak)opleiding volgen en examen doen bij het RAS-Examenbureau. Uit recente cijfers blijkt een afname in het aantal examens. De RAS onderzoekt welke bedrijven niet of onvoldoende opleiden.
 6. Duurzame inzetbaarheid en een Leefbaar Inkomen
  CAO-partijen onderschrijven het belang van duurzame inzetbaarheid van werknemers. Gedurende de looptijd van de CAO worden de volgende pilots uitgewerkt. Het betreft:
  • Robotisering in de schoonmaaksector;
  • De Schipholwerknemer;
  • De Sociale Eenheid;
  • CAO’s Schoonmaak + Catering;
  • Loopbaanpaden en Leerlijnen in de Facilitaire sector;
  • Duurzame inzetbaarheid in de glazenwasserij;
  • Duurzame inzetbaarheid in de reconditionering.
 7. Scholingsfonds
  CAO-partijen stellen een bedrag van € 900.000 beschikbaar voor brede inzetbaarheid van werknemers. Dit om werknemers in de gelegenheid te stellen om opleidingen te volgen voor andere functies dan binnen de schoonmaak beschikbaar zijn. Binnen dit budget is een bedrag beschikbaar voor loopbaangesprekken. Er zal extra voorlichting worden gegeven aan werknemers van 45+. Het heeft de voorkeur om te komen tot een gelijke verdeling tussen werknemers jonger en ouder dan 45 jaar. De RAS zal dit monitoren.
 8. Ziekteverzuimbeleid en -begeleiding

  Ziekte en meerdere werkgevers
  CAO-partijen stellen een gezamenlijke brief op voor SZW om aandacht te vragen voor de problematiek van ziekte en het hebben van meerdere werkgevers.Delen leerinzichten commissie ziekteverzuim
  De commissie ziekteverzuim heeft diverse re-integratiedossiers beoordeeld. De leerinzichten van goede voorbeelden worden verspreid in de sector.

  Preventief Arbobeleid
  Het werken in de schoonmaak is fysiek belastend. Regelmatig is er bij werknemers sprake van fysieke klachten of (dreigend) verzuim. Bureau VHP onderzoekt mogelijkheden voor (aangepast) werk bij deze veel voorkomende fysieke klachten. De commissie ziekteverzuim deelt haar ervaringen met VHP. Deze worden meegenomen in het onderzoek.

 9. Tweede jaar arbeidsongeschiktheid, commissie ziekteverzuim 

  CAO-partijen hebben de ambitie om in de branche goede verzuimbegeleiding te organiseren. Zowel werkgever als werknemer hebben belang bij goede begeleiding. Om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de begeleiding in de branche is het noodzakelijk om meer dossiers langs de verzuimcommissie te laten gaan. Door middel van een aantal maatregelen wordt dit gestimuleerd. CAO-partijen spreken met elkaar af dat de verzuimcommissie een instrument is om een goed beeld te krijgen. De verzuimcommissie dient als overgangssysteem en is niet van structurele aard.CAO-partijen onderzoeken de mogelijkheden om het overgangssysteem zo in te richten dat de commissie afgeschaft wordt zodra minimaal 75% van de dossiers door de verzuimcommissie als voldoende wordt gekwalificeerd om loondoorbetaling in het 2e jaar te mogen verlagen naar 90%. Tevens wordt onderzocht hoe bovenstaande afspraak toegepast kan worden op individuele bedrijven. Met als doel om bedrijven die hun verzuimbegeleiding op orde hebben te belonen/ontzien van de administratieve druk. Naast de inhoudelijke beoordeling van het dossier zal de commissie ook op dossierniveau een advies uitbrengen aan de werkgever. Hiermee bieden ze de werkgevers de benodigde ondersteuning.

  CAO-partijen gaan extra aandacht besteden aan frequent verzuim en grijs verzuim. De gevolgen van frequent en grijs verzuim worden vooral gevoeld bij de MKB-bedrijven. Er is behoefte aan ondersteuning voor deze ondernemers.
  a. In het verzuimreglement wordt een passage opgenomen met de mogelijkheden voor werkgevers;
  b. RAS ontwikkelt voorlichting en ondersteunend materiaal om werkgevers te ondersteunen in de aanpak van frequent en grijs verzuim en werknemers bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid. Er wordt onderzocht of dit gefinancierd kan worden door aansluiting te vinden bij een van de ESF-projecten.

  Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers geven samen met de commissie ziekteverzuim in het eerste kwartaal van 2019 nadere invulling aan:
  • de nadere definitie van de 75% norm;
  • maatregelen die leiden tot een vermindering van de administratieve druk, vooral in het MKB;
  • de wijze waarop de commissie of OSB bedrijven, met name MKB, kan ondersteunen bij het indienen van dossiers. Partijen hebben daarbij afgesproken dat zij hiervoor ook financiële middelen vanuit de RAS ter beschikking zullen stellen;
  • de wijze waarop de commissie invulling geeft aan haar voorlichtende rol
  • een onderzoek wat de oorzaken zijn van het beperkt aantal bezwaren door werknemers. De oorzaken kunnen aanleiding zijn om de voorlichting te verbeteren met als doel bewustzijn te creëren bij werknemers over hun rechten en plichten tijdens verzuim.

 10. Eerder stoppen met werken
  CAO-partijen gaan experimenteren op het gebied van ouderenbeleid en ‘gezond met pensioen gaan’. Zij zullen in 2019 de mogelijkheden, waaronder een regeling waarbij met behoud van pensioen tegen inlevering van een deel loon minder kan worden gewerkt of het aanwenden van opgebouwd pensioen in kaart brengen. In het onderzoek komt in ieder geval aan de orde:
  – Een analyse naar de meest effectieve inzet van de financiële middelen om het doel voor die mensen waarbij de mogelijkheid om gezond hun pensioen te halen onder druk staat in kaart te brengen.
  – Een analyse naar hoe maatregelen het best vorm kunnen worden gegeven.
  – De financierbaarheid van een dergelijke regelingen en de bronnen hiervoor.
  – Een analyse naar de effecten van de maatregelen gegeven de complexiteit van de branche, het regelmatig voorkomen van contractswisseling en het feit dat een werknemer in dienst kan zijn bij meerdere werkgevers
  – Een analyse hoe misbruik op voorhand kan worden uitgesloten.CAO-partijen hebben de intentie om de onderzoeksfase af te sluiten vóór 1 juli 2019. Op basis van deze uitkomsten wordt in het RAS-bestuur besloten of wordt gestart met een experiment bij één bedrijf om te bezien of een dergelijke aanpak succesvol kan zijn. Ter ondersteuning van het experiment zullen CAO-partijen nog te bepalen financiële middelen ter beschikking stellen. De van het onderzoek en uitkomsten van het experiment zullen worden teruggekoppeld aan CAO-partijen. Voor bovenstaande wordt een projectplan door CAO-partijen opgesteld in het eerste kwartaal 2019.
 11. Pensioen
  De pensioenpremie blijft in 2019 en 2020 ongewijzigd op 20,1% (premie werkgever 9,8% en werknemer 10,3%). Per 1 januari 2021 tot en met 2024 bedraagt de premie 21,4% met een gelijke verdeling van de premie tussen werkgever en werknemer (beide 10,7%). De stijging van de pensioenpremie voor de werknemer, gelijk te stellen aan 0,2% loonruimte, is onderdeel van de verhoging van het basisuurloon per 1-6-2021.
 12. Schoonmaakwerk Zwaar Beroep
  CAO-partijen voeren een gezamenlijke lobby naar de politiek om schoonmaakwerk binnen de huidige pensioendiscussie als “zwaar beroep” aan te merken.
 13. ANW-hiaat
  De Anw-hiaatcompensatieregeling wordt gedurende de looptijd van de CAO ongewijzigd voorgezet.
 14. Huishoudelijk werk (Domestic work)
  CAO-partijen starten een gezamenlijke lobby bij de politiek en andere stakeholders om het ILO-verdrag 189 inzake -Decent Work for Domestic Workers- geratificeerd te krijgen en om de Regeling Dienstverlening aan huis te beëindigen. CAO-partijen bepleiten bij de SER om de beleidsvariant dienstencheques (naar Belgisch model) te verkennen.
 15. Internationale solidariteit / goede doelen
  Voor vakbonden is tijdens deze CAO-periode per jaar een bedrag beschikbaar van € 15.000 voor internationale projecten / goede doelen. De RAS financiert deze projecten uit andere middelen dan vanuit de RAS-premie.
 16. Statushouders
  CAO-partijen hebben het voornemen om voor minimaal 100 statushouders een werkplek in hun nieuwe woonomgeving af te spreken. Er vindt overleg plaats tussen partijen over de invulling van dit voornemen.