CAO

Wijze van betaling

 1. De werkgever betaalt het netto loonbedrag per bank of giro per 4 weken of per maand, uiterlijk binnen één week na afloop van het loontijdvak op een door de werknemer opgegeven bankrekeningnummer.
 2. Iedere werknemer ontvangt elke 4 weken of elke maand gelijktijdig met de betaling een schriftelijke loonspecificatie. Op verzoek van de werknemer kan de loonspecificatie digitaal worden verstrekt.
  Op de specificatie moet duidelijk leesbaar zijn vermeld:
  a. naam van de werknemer en zijn loonnummer;
  b. periode, waarop de betaling betrekking heeft;
  c. aantal gewerkte dagen;
  d. aantal gewerkte uren;
  e. de objecten waar de werknemer werkzaam is;
  f. aantal dagen respectievelijk uren vakantie/wettig verzuim;
  g. overuren;
  h. opgebouwde vakantieuren met een onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantieuren;
  i. (uur)loonbedrag, gespecificeerd (met vermelding van toeslagen en VET);
  j. verschuldigde loonheffing;
  k. ingehouden premies sociale verzekeringswetten;
  l. ingehouden pensioenpremie;
  m. de eindejaarsuitkering (het percentage volgens artikel 16 cao en de hoogte van de eindejaarsuitkering in de betreffende betalingsperiode);
  n. netto loonbedrag;
  o. of er sprake is van een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, en of er sprake is van een oproepovereenkomst.
  p. Bij een all-in loon: wordt onderscheid gemaakt tussen het (uur-)loonbedrag, de vakantietoeslag en de betaling voor de vakantieuren.
 3. De werkgever verstrekt op verzoek van de vakvereniging een urenstaat.
Deze website maakt gebruik van cookies.