Highlights CAO 2017-2018 – deel 2

03 July 2017

Op dit moment worden de teksten voor het nieuwe CAO-boekje gemaakt. Op 30 maart 2017 zijn de eerste highlights van de nieuwe CAO op de website geplaatst.
Onderstaand in het kort ook andere belangrijke wijzigingen. Het totale overzicht van de highlights is hier te vinden.

1. Uitzondering MKB inzet uitzendkrachten/payrollkrachten
2. Loontabellen 2017
3. Eindejaarsuitkering
4. Nieuw loongebouw (per 1 januari 2018)
5. Wijziging inleerloon (per 1 april 2017)
6. Spaarurensysteem Specialisten (B-deel)
7. Spaarurensysteem Hotelschoonmaak (D-deel)
8. Afbouw toeslag bijzonder uren hotelschoonmaak
9. Doorwerken na AOW


1. Uitzondering MKB inzet uitzendkrachten/payrollkrachten
Bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (MKB) krijgen meer mogelijkheden voor de inzet van flexwerkers. De beperking van de inzet van uitzendkrachten en/of payrollkrachten voor ten hoogste 7,5% geldt niet voor het MKB. Bedrijven met een omzet van minder dan € 10 miljoen per jaar worden beschouwd als midden- en kleinbedrijven. De uitzondering blijft ook gehandhaafd voor calamiteitenwerkzaamheden.

2. Loontabellen 2017
De loontabellen, met de loonsverhoging per 1 juli 2017, kunt u terugvinden op onze website (.pdf). Ook de loontabellen voor de vakantiekracht (werkzaam tussen half juni en half september) staan op de website (.pdf). Een vakantiekracht ontvangt een loon inclusief vakantieopbouw (10%) en vakantietoeslag (8%).

Let op! De vakantiekracht, werkzaam in de hotelschoonmaak, ontvangt een loon inclusief vakantieopbouw (10,5%) en vakantietoeslag (8%).

3. Eindejaarsuitkering
De werknemer die bij een contractswisseling in 2017 nog geen 8 dienstjaren heeft, maar (naar verwachting) wel per 1 december 2017, ontvangt bij afrekening van het verliezende bedrijf een eindejaarsuitkering van 2,4%.

4. Nieuw loongebouw (per 1 januari 2018)
CAO-partijen hebben een nieuw loongebouw ontwikkeld. Het loongebouw wordt per 1 januari 2018 ingevoerd. Werknemers komen na 4 jaar op het eindsalaris van hun schaal, in plaats van na 8 jaar. Het inleerloon komt te vervallen, werknemers worden direct ingedeeld in een loonschaal. Er volgt later meer informatie over het nieuwe loongebouw.

5. Wijziging inleerloon (per 1 april 2017)
Er is afgesproken dat voor een bepaalde groep werknemers het nieuwe loongebouw per 1 april 2017 al van toepassing is. De werknemer, of uitzendkracht, die in de periode van 1 april 2017 tot 1 januari 2018, 12 maanden het inleerloon van een werknemer van 22 jaar of ouder heeft ontvangen, wordt vanaf dat moment in het nieuwe loongebouw ingedeeld met 1 dienstjaar. Dit leidt tot de volgende tabel:

Loongroep (plus 1 dienstjaar)

Tot 1 juli 2017

Van 1 juli 2017
t/m 31 december 2017

Loongroep 1

€ 10,60

€ 10,81

Loongroep 2 (was loongroep 1 plus 5%)

€ 11,14

€ 11,35

Loongroep 3 (was Loongroep 2)

€ 11,65

€ 11,88

Loongroep 4 (was Loongroep 2 plus 5%)

€ 12,23

€ 12,48

Loongroep 5 (was Loongroep 3)

€ 12,71

€ 12,96

Loongroep 6 (was Loongroep 3 plus 5%)

€ 13,34

€ 13,61

Jeugdige werknemers (tot 22 jaar) en werknemers die de inleerperiode eerder afronden door het halen van het basisvakdiploma, blijven tot 1 januari 2018 ingedeeld in het huidige loongebouw.

6. Spaarurensysteem Specialisten (B-deel)
In de specialistische reiniging is er sprake van drukke en minder drukke periodes. Het door de werkgever hanteren van een spaarurensysteem is mogelijk. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • Uren die worden gewerkt boven of onder het contractuele aantal, per 4 wekenperiode (of maandelijks) worden gespaard en later, in een 4 wekenperiode (of maand), weer opgenomen. De spaarurenregeling kent een referteperiode van januari tot en met december te weten 12 maanden of 13 periodes.
 • Bij een fulltimer worden er maximaal 100 uren gespaard. Voor parttimers geldt dit maximum naar rato.
 • Min-uren aan het einde van de looptijd ten opzichte van het contractueel overeengekomen aantal uren van de looptijd, zijn voor rekening werkgever. Voor een parttimer geldt dat als op de einddatum van de referteperiode niet alle uren zijn opgenomen, en er dus sprake is van meeruren boven het aantal looptijduren, worden deze uren tegen 100% uitbetaald.
 • Overwerktoeslag wordt betaald over de uren die de werknemer over de referteperiode van de spaarurenregeling meer dan gemiddeld 38 uur per week heeft gewerkt. De opgenomen verlofuren worden hierbij als gewerkte uren meegenomen.
 • Bij overname in verband met contractswisseling (artikel 38 CAO) zijn minuren voor rekening van verliezend werkgever. Plusuren gaan mee naar de nieuwe werkgever en worden gefactureerd door de ‘verwervende’ werkgever aan de ‘verliezende’ werkgever. Bij overname worden plusuren qua regeling gelijk gesteld aan regeling overdracht verlofuren (bijlage IV CAO).

7. Spaarurensysteem Hotelschoonmaak (D-deel)
In de hotelschoonmaak is er sprake van planmatige werkzaamheden. Het door de werkgever hanteren van een spaarurensysteem is mogelijk. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • Uren die worden gewerkt boven of onder het contractuele aantal, per 4 wekenperiode (of maandelijks) worden gespaard en later, in een 4 wekenperiode (of maand) weer opgenomen. De spaarurenregeling kent een referteperiode van een kalenderjaar van januari tot en met december te weten 12 maanden of 13 periodes.
 • Spaaruren worden enkel gemaakt op de vaste werkdagen van de werknemer. De werknemer heeft niet de verplichting om meer dagen per week te gaan werken.
 • Vanuit belang van een gezonde werkbalans worden werkuren boven 9e uur per dag nog steeds conform overwerktoeslagregeling uitbetaald. Deze uren tellen dus niet mee voor de spaaruren maar worden gezien als overwerk.
 • Min-uren aan het einde van de looptijd ten opzichte van het contractueel overeengekomen aantal uren van de looptijd, zijn voor rekening werkgever. Als op de einddatum van de looptijd niet alle uren zijn opgenomen, en er dus sprake is van meeruren boven het aantal looptijduren, worden deze uren tegen 100% uitbetaald.
 • Bij overname in verband met contractswisseling (artikel 38 CAO) zijn minuren voor rekening van verliezend werkgever. Plusuren gaan mee naar de nieuwe werkgever en worden gefactureerd door de ‘verwervende’ werkgever aan de ‘verliezende’ werkgever. Bij overname worden plusuren qua regeling gelijk gesteld aan regeling overdracht verlofuren (bijlage IV CAO).

8. Afbouw toeslag bijzonder uren hotelschoonmaak
Voor werknemers die voor 30 juni 2010 al werkzaam waren in de hotelschoonmaak worden de hogere toeslagen stapsgewijs afgebouwd. Er wordt van uitgegaan dat werknemers die recht hebben op deze hogere toeslagen, ingeroosterd worden zoals dat met hen in de arbeidsovereenkomst is afgesproken.
De duur van de afbouw is afhankelijk van de lengte van het dienstverband van de werknemer op 30 juni 2010:

 • Werknemers met een dienstverband van 0 t/m 4 jaar op 30 juni 2010: duur afbouw 9 maanden; recht op de hogere toeslagpercentages tot en met 15 december 2017;
 • Werknemers met een dienstverband van 5 t/m 9 jaar op 30 juni 2010: duur afbouw 12 maanden; recht op de hogere toeslagpercentages tot en met 15 maart 2018;
 • Werknemers met een dienstverband van 10 jaar of langer op 30 juni 2010: duur afbouw 15 maanden; recht op de hogere toeslagpercentages tot en met 15 juni 2018.

Werknemers die op 30 juni 2010 reeds 50 jaar of ouder zijn, behouden gedurende de looptijd van de CAO (tot en met 31 december 2018) het recht op de hogere toeslagpercentages, daarna hebben zij geen recht meer op de hogere toeslagen.

9. Doorwerken na AOW
De CAO volgt de wettelijke bepalingen van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd, indien na het bereiken van de AOW- gerechtigde leeftijd een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. Voor deze werknemers gelden de volgende afwijkende bepalingen:

 • Er kunnen meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd overeengekomen worden (6 arbeidsovereenkomsten in 4 jaar tijd);
 • Er geldt een kortere opzegtermijn (één maand voor zowel werkgever als werknemer);
 • De loondoorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid is korter voor deze werknemers (13 weken in plaats van 2 jaar).