Highlights CAO arbeid en gezondheid 2017-2019

18 May 2017

Hieronder de belangrijkste wijzigingen in de Arbo CAO.

1. Looptijd Arbo CAO
De Arbo CAO loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019. Dit is een jaar langer dan de arbeidsvoorwaarden CAO.

2. Gezondheidsbeleid
Nieuw is dat er gezondheidsbeleid is ontwikkeld. Het doel van het gezondheidsbeleid is dat werknemers gezond en prettig kunnen werken en dat ook in de toekomst kunnen blijven doen. Dit betekent dat de werkgever zorgt dat de omstandigheden op het werk goed zijn en blijven. Werknemers blijven zich ontwikkelen zodat ze het werk, ook als dat verandert, kunnen blijven doen. Op deze manier houdt de werknemer zijn inkomen in stand en blijven de kosten voor de werkgever binnen de perken. In de CAO staan verschillende afspraken die hierbij kunnen helpen, bijvoorbeeld over introductie en instructie van nieuwe werknemers, werkoverleg, werkdruk, functioneringsgesprekken, fysieke belasting, afwisseling van werkzaamheden of ongewenst gedrag. Ondersteunend materiaal bij deze afspraken is te vinden op www.arboschoonmaak.nl.

3. Verzuimprotocol
In de bijlage van de CAO is een voorbeeld verzuimprotocol (pdf) opgenomen. Dit protocol geeft richting voor het protocol bij het bedrijf. Het advies is om bestaande protocollen te toetsen aan dit voorbeeld verzuimprotocol. Een goede ziekteverzuimbegeleiding is onderdeel van het gezondheidsbeleid. De werkgever heeft een actieve rol in de re-integratie en houdt rekening met belangen van de werknemer. De werknemer doet wat er redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om aan het werk te blijven of om weer aan het werk te gaan. U kunt het verzuimprotocol aanpassen voor uw eigen organisatie.

4. Procedure 2e ziektejaar
Onderdeel van de nieuwe afspraken over gezondheid en verzuim is dat in de arbeidsvoorwaarden CAO is opgenomen dat de werkgever het loon van de werknemer met 10% kan verlagen in het 2e ziektejaar. Van 100% naar 90% van het dagloon.
Als de werkgever het loon wil verlagen zal dat eerst met de werknemer besproken worden. Dit kan vanaf week 40 van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer, maar mag ook later. De werkgever dient hiervoor een procedure te volgen. De werknemer kan wel of geen bezwaar maken tegen verlaging van het loon. Indien de werknemer bezwaar maakt, wordt dit beoordeeld door de commissie ziekteverzuim. De commissie zal per werknemer -eenmalig- uitspraak doen of tot verlaging van het loon in het 2e ziektejaar kan worden overgaan.

Meer informatie over de voorwaarden en de te volgen procedure staat op de website van de RAS, onder Arbeidsvoorwaarden (commissie ziekteverzuim).

5. Korte werkdrukmeter
Er is een korte werkdrukmeter ontwikkeld, die gebruikt kan worden om een globaal beeld te krijgen van de werkdruk en mogelijk belastende factoren. De korte werkdrukmeter kan ingezet worden wanneer werkgever en werknemers overeenstemming hebben over het feit dat er werkdruk is en men een beeld wil krijgen van de omvang en mogelijke veranderingen. De uitgebreide werkdrukmeter schoonmaak blijft beschikbaar. Deze meet of er werkdruk is en geeft een duidelijk beeld van de werkdruk, de mogelijke oorzaken en de gevolgen. De korte werkdrukmeter is binnenkort beschikbaar via www.arboschoonmaak.nl.

6. Veilige werkwijze
Nieuw is de WIKmaker. Dit is een hulpmiddel om via de Veilige Werkwijze eenvoudig een beoordeling van de risico’s van schoonmaakmiddelen te maken. Veel schoonmaakmiddelen kennen risico’s, het is daarom belangrijk om op de goede manier te werken. Met het doorlopen van de Veilige Werkwijze wordt een werkplekinformatiekaart (WIK) gemaakt. De WIK is een basis voor de schriftelijke voorlichting aan werknemers. De WIKmaker is te vinden op www.arboschoonmaak.nl/wik-maker.

7. Veilig werken op hoogte
De regels voor het werken op hoogte zijn aangepast. In de RI&E zijn vragen aangepast en er zijn nieuwe werkmethodes toegevoegd. Om de keuze voor de juiste werkmethode makkelijker te maken is het oorspronkelijke stroomschema glasbewassing aangepast. Vrijwel alle werkmethoden zijn nu toegevoegd in het schema. Ook nieuw is het waspak als goede praktijk bij het werken met het telescopisch wassysteem. Met het waspak wordt het gebruik van de wasstok minder zwaar. De regels voor het gebruik van het telescopisch wassysteem zijn niet veranderd! Alle informatie is te vinden op www.arboschoonmaak.nl/themas/veilig-werken-op-hoogte