Opleiding leidinggevenden

08 July 2016

Voor wie bedoeld
De leidinggevende, die de dagelijkse leiding heeft over uitvoerend personeel

– Meewerkend voorvrouw en voorman
– Voorvrouw/voorman
– Objectleiding en/of projectleiding

 

Doel opleiding
De leidinggevende ontwikkelt en vergroot;
– Vaardigheden om beter een gesprek te kunnen voeren met onder andere de schoonma(a)k(st)ers, maar ook met zijn of haar eigen leidinggevende, de klant en de gebruikers van het object

– Vaardigheden in luisteren, vragen stellen en analyseren
– Communicatieve vaardigheden op basis van waarneming in plaats van op basis van oordelen; afspraken maken, aanspreken, uitspreken en bespreken
– Gespreksvaardigheden voor personeelsgesprekken, met extra aandacht voor die situaties dat er sprake is van (mogelijke) uitval wegens arbeidsongeschiktheid en re-integratie tijdens of na een periode van arbeidsongeschiktheid
– Vaardigheden om te kunnen variëren tussen instructie geven en begeleiding bieden
– Vaardigheid om een werkoverleg te kunnen houden en leiden

 

Waarom deze opleiding
Direct leidinggevenden vervullen een belangrijke spilfunctie binnen het schoonmaakproces. Zij hebben dagelijks contact met schoonma(a)k(st)ers, leidinggevende, klanten en gebruikers van het object. Om hun functie en rol binnen het bedrijf goed te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat zij beschikken over communicatieve vaardigheden. Met name in de begeleiding van de medewerkers is het belangrijk dat zij vaardigheden ontwikkelen om de medewerkers op een meer coachende wijze te begeleiden, in plaats van directief, en daarnaast dat zij zeer oplossingsgericht te werk te gaan.

 

Inhoud opleiding
Opleiding op twee niveaus:
1. De meewerkend leidinggevende
2. De niet-meewerkend leidinggevende of (ambulante) objectleider

In de basisopleiding Direct leidinggevenden komen de onderwerpen komen aan de orde:

– Coachend leidinggeven
– Werkoverleg voeren
– Gesprekken voeren
– Begeleiding ziekteverzuim
– Omgaan met klachten
– Omgang met de doelgroep met achterstand op de arbeidsmarkt
– Ethisch en integer handelen en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag
– Bewaken voortgang en kwaliteit
– Omgang met de eigen organisatie

Extra voor niveau 2 komt daar bij
– Omgang met klanten
– Conflicthantering

Klik hier voor de eind- en toetstermen waaraan de opleiding moet voldoen.

 

Belangrijke wijziging ten aanzien van de pilotfase
Sociale partners hebben de opleiding herzien, door aanvulling van een extra module ziekteverzuim. Deze module wordt nu ook getoetst in het examen.  De leidinggevende is “gecertificeerd”als hij/zij is geslaagd voor het examen basisopleiding direct leidinggevende, inclusief de module verzuim!

Wij adviseren dan ook de leidinggevenden die tijdens de pilotfase al examen hebben gedaan;

1. Als de leidinggevende tijdens de pilotfase na het examen een diploma heeft gekregen:
Zo spoedig mogelijk de module verzuim aan te bieden, eventueel met een korte opfriscursus en vervolgens het  examen te laten doen voor deze module.

2. Als de leidinggevende tijdens de pilotfase na het examen een certificaat heeft gekregen:
Zo spoedig mogelijk een (opfris) cursus met de module verzuim aan te bieden en dan (opnieuw) het hele examen te laten doen.

 

Wie kan de opleiding geven
– De werkgever is vrij in de keuze van het opleidingsinstituut dat de opleiding gaat geven.
– Gelet op de nadruk op vaardigheden is de werkgever wel verplicht een opleidingsinstituut in te schakelen en kan deze basisopleiding niet intern door het (schoonmaak)bedrijf zelf gegeven worden.
– De werkgever kan wel in samenspraak met het opleidingsinstituut zelf een extra bedrijfsmodule aan deze opleiding koppelen, mits de eind- en toetstermen van de basisopleiding voor direct leidinggevenden worden geborgd.

 

Extra eisen c.q  aandachtspunten
– Niveau 1: de (meewerkend) voorvrouw – voorman heeft een basisvakdiploma schoonmaak of een andere basisvakopleiding (eventueel met een aanvullende module) behaald.
– Niveau 2: dringend advies is dat de objectleider/projectleider in het bezit is van een basisvakdiploma schoonmaak of één van de andere basisvakdiploma’s.
– Vaardigheden kunnen niet alleen tijdens de opleiding worden ontwikkeld. Daarom is het belangrijk dat de leidinggevende die de opleiding volgt, gestimuleerd wordt deze ook in de praktijk toe te passen.
– Wij adviseren dat de opleiding minimaal bestaat uit 50 lesuren en dat er tussen de bijeenkomsten minimaal één of twee weken zitten, waarin de leidinggevende praktijkopdrachten kan uitvoeren.
– Voor het examen is het nodig dat de docent/trainer van het opleidingsinstituut aanwezig is (zie verder bij examinering).

 

Examinering
Sociale partners hebben het RAS-Examenbureau aangewezen als de instantie die de examens afneemt, op basis van de door hen vastgestelde eindtoetsen. Klik hier voor de eind- en toetstermen.

Het examen bestaat uit:
– Theoretisch deel: Multiple choice vragen om inhoudelijke basiskennis te toetsen
– Mondeling deel: Oefening via voorgelegde situatie: de docent van het opleidingsinstituut zal dan naar aanleiding van een voorgelegde situatie een rollenspel met de kandidaat doen.

De examinator beoordeelt deze punten op de volgende aspecten:
1. Communicatie, (non) verbaal, inhoud proces en relatie, luisteren, vragen stellen, samenvatten, structuur
2. Contact maken, afstemmen, levellen, hanteren van emoties, empathie tonen, respect voor positie en belang van ander
3. Leiderschap, overzicht, doelgericht, voorbeeldgedrag, bewaken normen en waarden, richting geven, proactiviteit
4. Beheersmatig, duidelijkheid scheppen, afspraken, targets, kwaliteit, helder taalgebruik, informeren, controleren, sturen, instrueren
5. Ontwikkelen, laten leren, coachen, stimuleren, inzicht geven, verantwoordelijkheidsgevoel bevorderen
6. Eigen organisatie/team, conflicthantering, werkoverleg, samenwerking, collegialiteit
7. Omgaan met en voorkomen van verzuim

En voor niveau 2 komt daar bij:
8. Klantsysteem, klachten hanteren, ondernemerschap, proactiviteit

Aanmelding kan door de werkgever of, in opdracht van die werkgever, door het opleidingsinstituut bij het RAS-Examenbureau op: www.ras-examen.nl

Extra informatie
– Het RAS-Examenbureau kan deze examens vanaf oktober 2016 afnemen.
– Herexamens zijn vanaf 1 oktober 2016 mogelijk (voor de leidinggevenden die tijdens de pilotfase al een examen hebben gedaan vanaf 1 september 2016).

 

Rasbijdrage

1. Voor de direct leidinggevenden die voor de eerste keer deze basisopleiding hebben gevolgd:
Als de leidinggevende is geslaagd voor het examen, ontvangt de werkgever van de Ras een bijdrage in de opleidings- en examenkosten die het opleidingsinstituut moet maken van € 1.400,-

2. Voor de direct leidinggevende die tijdens de pilotperiode tussen april 2015 en juni 2016 al examen heeft gedaan voor de basisopleiding bij het RAS-Examenbureau geldt:
Na behalen van het examen een bijdrage in de opleidingskosten van € 500,-. (Nota Bene: dit examen wordt voor deze groep nog niet gezien als herexamen, maar als aanvullend examen).

3. De Ras betaalt het eerste examen. Bij het herexamen worden de kosten van het examen afgetrokken van de te ontvangen bijdrage in de opleidingskosten (€ 250,- per herexamen).