OpleidingenBasis direct leidinggevend

Basisopleiding direct leidinggevenden

Voor wie bedoeld?

De meewerkend leidinggevende (voorman/vrouw) en de (ambulante) objectleider.

Waarom deze opleiding?

De werkzaamheden van direct leidinggevenden zijn de laatste jaren sterk veranderd. De leidinggevende heeft meer taken gekregen en groeit steeds meer naar de rol van spil van het bedrijf. De direct leidinggevende heeft te maken met de medewerkers, de klanten/gebruikers van het object en de organisatie van de werkgever. Door de veranderende werkzaamheden en verantwoordelijkheden wordt veel van hen verwacht.

Het doel van de opleiding is daarmee de leidinggevende voorbereiden op de veranderende werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Het voeren van (coachende) gesprekken. Omgaan met en voorkomen van verzuim. Klantvriendelijk communiceren met opdrachtgevers.

Inhoud opleiding

De Basisopleiding direct leidinggevenden gaat over het eigen maken van leidinggevende competenties. De opleiding richt zich op het trainen van vaardigheden, gedrag en houding zoals:

 • coachend leidinggeven
 • werkoverleg voeren
 • kunnen omgaan met doelgroepen die een achterstand hebben tot de arbeidsmarkt
 • bewaken voortgang van kwaliteit
 • interculturele communicatie
 • omgaan met en voorkomen van verzuim.

Op de basisvaardigheden, zoals genoemd in het voortraject, wordt dieper ingegaan:

 • vragen stellen en doorvragen
 • samenvatten en controleren
 • situaties beschrijven; herkennen en benoemen van emoties
 • empathie tonen
 • helder taalgebruik

Wanneer medewerkers worden opgeleid voor niveau 2, wordt meer van hen verwacht. De beoordelingsaspecten van niveau 1 worden zwaarder gewogen. Daarnaast worden extra vaardigheden verwacht, zoals:

 • overzicht hebben over verschillende situaties en perspectieven
 • feedback geven
 • een ander durven confronteren en bewust maken van o.a. gedrag en handelen
 • regie hebben en houden in een gesprek
 • zelfreflectie; effect acties kunnen benoemen,
 • omgaan met klanten en klachten

Voor een volledig overzicht verwijzen we naar de eind- en toetstermen, welke u hier vindt.

Wie kan de opleiding geven?

De opleiding moet worden ingekocht bij een opleidingsinstituut. De werkgever is vrij in de keuze welk opleidingsinstituut voor het uitvoeren van de opleiding wordt ingeschakeld.

Extra eisen c.q. aandachtspunten

De ervaring leert dat direct leidinggevenden in de branche met name resultaatgericht en oplossingsgericht werken. Ze zijn weinig gewend om medewerkers te coachen. Het aanleren en oefenen van dit soort vaardigheden kost veel tijd. We adviseren dan ook tenminste 1 of 2 weken tussen bijeenkomsten te plannen en de cursisten praktijkopdrachten te geven. Begeleiding vanuit het bedrijf is sterk aan te raden.

Examinering

Het examen wordt in principe op niveau één afgenomen. Als de deelnemer slaagt voor het examen, ontvangt hij/zij een branche erkend RAS-diploma en is daarmee een gecertificeerd leidinggevende.

Het is mogelijk examen af te leggen op niveau twee. Het is aan de werkgever op welk niveau de medewerker examen doet. Deze dient echter hiervoor wel toestemming te vragen bij het RAS-Examenbureau. Wij willen er wel op wijzen dat het examen op niveau twee gericht is op het aansturen van direct leidinggevenden; kandidaten moeten daar ervaring mee hebben. De verschillende beoordelingsaspecten worden daarnaast strenger beoordeeld. Hierdoor is het examen module niveau 2 aanzienlijk zwaarder dan niveau 1.
Wanneer een medewerker afgewezen wordt voor niveau twee, is het niet mogelijk om alsnog, op basis van het afgenomen examen, te kunnen slagen voor niveau één.

Aanmelding kan door zowel de werkgever of in opdracht van de werkgever door het opleidingsinstituut bij het RAS-Examenbureau, www.ras-examen.nl.
De duur van een examen is circa 1 uur en 30 minuten per kandidaat. Hierbij kunnen maximaal 5 kandidaten per dag geëxamineerd worden.

 

Examen aanvullende module niveau 2 

Vanaf 1 januari 2021 is het mogelijk om na het behalen van het diploma Basisopleiding Leidinggevenden niveau 1 examen te doen voor de module niveau 2. Het examen van deze aanvullende module bestaat ook uit enkele situaties waarover mondelinge vragen gesteld worden en die de kandidaat in een rollenspel met de trainer van de lesgroep moet uitspelen. Daarnaast worden enkele vragen gesteld om de kennis te toetsen rondom o.a. het voorkomen en omgaan met ziekteverzuim en omgaan met ongewenst gedrag.  

Tijdens het examen kunnende volgende aspecten worden beoordeeld: 

 • Aspect nr. 1: Communicatie, inhoud proces en relatie, luisteren, vragen stellen, samenvatten, structuur 
 • Aspect nr. 2: Contact maken, afstemmen, hanteren van emoties, empathie tonen, respect voor positie/belang ander 
 • Aspect nr. 3: Leiderschap, overzicht, doelgericht, voorbeeldgedrag, bewaken normen en waarden, richting geven, proactief 
 • Aspect nr. 4: Beheersmatig, afspraken, targets, helder taalgebruik, informeren, controleren, sturen, instrueren 
 • Aspect nr. 5: Ontwikkelen, laten leren, coachen, stimuleren, inzicht geven, verantwoordelijkheidsgevoel bevorderen 
 • Aspect nr. 6: Eigen organisatie/team, conflicthantering, werkoverleg, samenwerking, collegialiteit 
 • Aspect nr. 7: Omgaan met en voorkomen van verzuim 
 • Aspect nr. 8: Klantsysteem, klachten hanteren, ondernemerschap, pro activiteit 

 Het examen duurt ongeveer 1 uur. 

 

Extra informatie over het examen

In het mondelinge examen moet de kandidaat over een aantal situaties vragen beantwoorden: zoals wat de kandidaat denkt van de situatie en hoe hij hierop zou reageren. Dat wordt ook in een rollenspel met de trainer van de lesgroep uitgevoerd. Daarnaast worden enkele mondelinge vragen gesteld om de kennis te toetsen rondom het voorkomen en omgaan met ziekteverzuim.
Beoordelingsaspecten vindt u hier.

Toelichting normering

Per onderdeel worden de kandidaten beoordeeld (zie de beoordelingsaspecten). Deze beoordeling is als volgt:

Goed = 3 punten
Voldoende = 2 punten
Matig = 1 punt
Onvoldoende = geen punten

De kandidaat ontvangt een diploma als hij/zij voor: 

 • Niveau 1 in het totaal minimaal 10 punten heeft behaald (beoordeeld op 7 categorieën).  
 • Niveau 2 minimaal 12 punten heeft behaald (beoordeeld op 8 categorieën) 
 • Aanvullende module niveau 2 tenminste 5 punten heeft behaald (beoordeeld op 3 categorieën, waarbij de andere vijf tenminste voldoende moeten scoren).

Herexamen

In het herexamen wordt er van uitgegaan dat er weer een trainer beschikbaar is om als tegenspeler op te treden. Voor aanwijzingen voor de trainer zie hier.

Kosten examen

De kosten van het eerste examen – zonder BTW – neemt de RAS voor haar rekening. Een eventueel herexamen wordt ook betaald door de RAS.

RAS-bijdrage

De werkgever ontvangt een RAS-bijdrage van € 1400 per kandidaat indien de kandidaat geslaagd is. Een overzicht van de RAS-bijdragen en het reglement kunt u hier vinden.