OpleidingenSectorplan

Op deze pagina leest u wat de resultaten van het sectorplan zijn.

Algemeen

In totaal zijn 2.313 deelnemers met cofinanciering sectorplan geschoold.

1.183 van hen hebben hun niveau Nederlandse taal verhoogd. Daardoor zijn zij duurzamer inzetbaar. Beheersing van de Nederlandse taal is een van de eerste vereisten om te kunnen participeren in de maatschappij. Betere taalbeheersing levert een makkelijker participatie op. Dit geldt ook voor participatie in de schoonmaaksector. Uit de trajecten is geleerd dat Nederlandse spreken de beste manier is om de Nederlandse taal ook feitelijk te gaan beheersen. Als werknemers in de privé-situatie weinig tot geen Nederlands spreken, is het lastig om een niveauverhoging te realiseren. Aan de andere kant, door het volgen van een Nederlands taaltraject is een groot aantal deelnemers ook in de thuissituatie Nederlands gaan spreken; hierdoor is uiteindelijk het gehele gezin ‘geholpen’.

Nog eens 1.130 deelnemers hebben een branche-erkend diploma of certificaat  behaald.

De opleidingen kosten minder dan begroot was. Hierdoor hield de RAS budget over. Van dit budget zijn meer mensen geschoold dan in eerste instantie begroot.

  1. Hospitality

768 deelnemers hebben het branche-erkend certificaat van deze opleiding ontvangen. Zij hebben 6 uur of meer aan de opleiding besteed (van de 9 uur). Voor 737 deelnemers is subsidie van het ministerie ontvangen. Van de andere 31 deelnemers zijn niet alle vereiste documenten ontvangen.

Er worden steeds hogere verwachtingen op het terrein van hospitality (gastvrij- en behulpzaam zijn) aan schoonmakers gesteld. Dit certificaat is een goede stap in de richting van duurzame inzetbaarheid van de betrokken schoonmakers. Dit zien werkgevers ook: een groot aantal schoonmaakbedrijven heeft voor eigen rekening werknemers deze opleiding Hospitality laten volgen.
Sociale partners gaan niet door met het verstrekken van een tegemoetkoming in de kosten van een opleiding Hospitality. De reden is dat hospitality een vaste waarde is geworden bij de schoonmaker en schoonmaakbedrijf. Bijna elke opdrachtgever vraagt om schoonmakers met gevoel voor hospitality. Daarbij zijn de opleidingskosten relatief laag. Verder kan Hospitality relatief makkelijk in de basisvakopleiding algemene schoonmaak opgenomen worden.

  1. Handyman

In het begin was het moeilijk om de opleidingsgroepen vol te krijgen. Om voldoende deelnemers voor de opleiding te krijgen. Uiteindelijk hebben 32 deelnemers de opleiding gevolgd, allen met goed gevolg. Alle deelnemers hebben een diploma van het ROC van Amsterdam ontvangen en een branche-erkend diploma van de RAS. Zij zijn daarmee beter en duurzamer inzetbaar in de sector. Zij zijn nu niet alleen inzetbaar voor schoonmaak maar ook voor aanpalende conciërge-achtige werkzaamheden. In een tijd waarin niet alleen schoonmaak maar ook veel facilitaire diensten (integrated facilities) worden verkocht, wordt hun arbeidsmarktpositie beter.
Sociale partners gaan niet door met het financieren van de opleiding Handyman. Het heeft, zeker in het begin, veel energie en tijd gekost om voldoende interesse te krijgen voor deelname aan de opleiding.

  1. Lichte catering  en verzorgende taken

Voor deze opleiding hebben 50 werknemers zich ingeschreven. Voor 44 van hen is ook subsidie van het ministerie ontvangen. Drie werknemers hebben uiteindelijk niet aan de opleiding deelgenomen, één heeft de opleiding twee keer gedaan. Van twee andere deelnemers is het niet gelukt de vereiste documenten op tijd te ontvangen.

Ook deze opleiding wordt door sociale partners niet meer gefinancierd. Slechts enkele werkgevers waren in deze opleiding geïnteresseerd.

  1. Basisopleiding direct leidinggevenden

321 deelnemers hebben de opleiding gevolgd en het examen gedaan. Alle deelnemers hebben een diploma of certificaat ontvangen. Van hen heeft ca. 46% het examen op het niveau van de meewerkend voorman of voorvrouw gedaan. De overige 54% heeft het examen gedaan op het hogere niveau, dat van objectleider. Van 4 deelnemers zijn niet de vereiste documenten ontvangen, voor hen is dan ook geen subsidie toegekend. Ruim 80 deelnemers waren afkomstig van een MKB bedrijf.
De basisopleiding Direct Leidinggevenden is speciaal voor het sectorplan ontwikkeld. In de opleiding wordt gefocust op vaardigheden in plaats van kennis. Een groot aantal leidinggevenden had hier geen ervaring mee. Afsluiting met een examen was een bewuste keuze van sociale partners. Dan zou duidelijk worden of de leidinggevenden aan de slag konden met de getrainde vaardigheden. Voor een aantal leidinggevenden bleek dit een moeilijke opgave te zijn.  67% Van alle deelnemers is geslaagd voor het examen. Dit betekent dat 212 deelnemers het diploma Direct Leidinggevenden op zak heeft en de vaardigheden uit de opleiding beheerst. Dit is een eerste stap in de verdere professionalisering van de direct leidinggevenden in de branche.

De opleiding Direct Leidinggevenden wordt na afsluiting van het sectorplan voortgezet. De opleiding voorziet in een behoefte van de branche. Net als in het sectorplan wordt de opleiding met een examen afgesloten. Inmiddels is de opleiding uitgebreid met een module Omgaan met ziekteverzuim.

  1. Taaltrajecten en  schrijftrajecten

898 Taaltrajecten en 285 schrijftrajecten zijn met cofinanciering sectorplannen uitgevoerd. Een van de voorwaarden voor deze trajecten was niveauverhoging (voor een taaltraject tot B1-niveau, voor een schrijftraject tot C1-niveau).  Het behaalde niveau is afhankelijk van: beginniveau, leerbaarheid van de deelnemer, motivatie en inzet van de deelnemer en de aanwezigheid van de deelnemer.
Voor de meeste deelnemers (1.074) heeft de opleiding geleid tot een beter niveau Nederlandse taal. Voor 96 deelnemers was dit helaas niet het geval. Een aantal oorzaken op een rij:

  • afwezigheid vanwege ziekte,
  • het geen of onvoldoende huiswerk kunnen maken door de thuissituatie
  • naast de taallessen weinig Nederlands spreken zodat het geleerde niet kan inslijten
  • lage leerbaarheid van de deelnemer en
  • de toets is een momentopname.

Bij 13 deelnemers is het eindniveau niet beoordeeld. Oorzaak hiervan is dat de deelnemers eerder zijn gestopt met het traject (bijvoorbeeld door ziekte) of voor het einde van het traject uit dienst zijn getreden.
De meeste deelnemers hebben met het taal- of schrijftraject een positieve leerervaring opgedaan. Overigens hebben nog eens ruim 800 deelnemers, met een RAS bijdrage in de opleidings- en verletkosten, een taaltraject gevolgd.