Disclaimer

Deze website is een uitgave van de Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS).

RAS stelt gegevens op deze website alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van onze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website. RAS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie welke op deze website is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via in deze website vermelde hyperlinks naar andere websites.

RAS streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt RAS zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijke of definitief buiten gebruik te stellen.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal en logo’s zijn eigendom van of in licentie bij de RAS en worden beschermd door auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RAS.

Een ieder die toegang heeft verkregen tot deze website wordt geacht kennis te hebben genomen van bovenstaande tekst.

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.