Privacyverklaring

Privacyverklaring Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche en RAS Examenbureau B.V (hierna: RAS)

De RAS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. De RAS houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij zorgen er in ieder geval voor dat:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking voor een ander doel dan vanwege de van toepassing zijnde doelstelling(en) van de RAS of voor een ander doel dan uit hoofde van de CAO in de Schoonmaak- en glazenwassersbranche.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerken persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door de RAS verwerkt om uitvoering te geven aan de doelstellingen zoals opgenomen in de statuten van de RAS en om uitvoering te geven aan de bepalingen van de CAO voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Hieronder vallen onder andere: het beantwoorden van vragen over de CAO (informerend) en het afnemen van (schoonmaak-)examens. Afhankelijk van de soort doelstelling en/of CAO-bepaling kunnen wij persoonsgegevens van u vragen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij maken gebruik van een derde partij voor bijvoorbeeld:

 • Het verzorgen en beveiligen van de internet omgevingen van de RAS;
 • Het versturen van CAO-boekjes;
 • Het verzorgen van de planning en administratie rondom examens.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan anderen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is of als daar schriftelijke toestemming voor is verleend. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

Beveiliging
De RAS heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de RAS van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Nieuwsbrief RAS
De RAS verstuurt regelmatig digitale nieuwsbrieven aan aangesloten werkgevers, werknemers en relaties die zich voor de nieuwsbrief hebben aangemeld. De nieuwsbrief informeert over activiteiten van de RAS en de CAO. De nieuwsbrief is niet commercieel gericht. Bij het aanmelden wordt gevraagd naar naam, e-mailadres en of u een werkgever of werknemer bent. De aanmelding is voor onbepaalde tijd. In de nieuwsbrief is altijd een mogelijkheid tot afmelding opgenomen. Daarnaast kan een verzoek tot uitschrijving ook gestuurd worden aan info@ras.nl.

Rechten over uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij vragen u zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Verzoeken tot inzage en eventueel wijziging, afscherming of verwijdering kunnen gericht worden aan:
RAS
Magistratenlaan 182
Postbus 2216
5202 CE ’s-Hertogenbosch
of per e-mail: info@ras.nl. Een verzoek wordt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, in behandeling genomen en beantwoord.

Klachten
Bij een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Slot
Als RAS zijn wij verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid nog vragen heeft, kunt u met ons contact opnemen via: telefoon 073-6200460 of per e-mail via: info@ras.nl.

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. De meest recente versie is altijd te vinden op deze pagina.

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.