Nieuws
8 maart 2022

Op dit moment worden de teksten voor het nieuwe CAO-boekje gemaakt. Onderstaand in het kort alvast de belangrijkste wijzigingen.

 

 1. Looptijd 

De cao heeft een looptijd van 2,5 jaar. Van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2024.

 

 1. Verhogen lonen  

De basisuurlonen worden 3 keer verhoogd:

 • 3,4%   per 1 april 2022;
 • 2,75% per 1 april 2023;
 • 1,5%   per 1 april 2024.

 

 1. Eindejaarsuitkering

De eindejaarsuitkering wordt 3 keer verhoogd:

 • met 0,3% naar 4,5% in 2022;
 • met 0,25% naar 4,75% in 2023;
 • met 0,25% naar 5% in 2024.

 

 1. Verhogen jeugdlonen

Cao-partijen vinden het belangrijk om een aantrekkelijke branche te zijn voor jongeren. Om die reden worden de jeugdlonen per 1 april 2022 verhoogd.

 • 20 jaar van 75% naar 100% van het vakvolwassen loon;
 • 19 jaar van 65% naar 90% van het vakvolwassen loon;
 • 18 jaar van 55% naar 85% van het vakvolwassen loon;
 • 17 jaar van 45% naar 80% van het vakvolwassen loon.

 

 1. All-in loonbetaling

In de cao wordt opgenomen dat naast vakantiekrachten ook studenten / scholieren een all-in loon kunnen ontvangen. Studenten / scholieren zijn personen die in beginsel school of studie volgen en daarnaast werken”. Enkele voorwaarden daarbij zijn:

 • In de arbeidsovereenkomst moet zijn opgenomen dat de vakantietoeslag en vakantieuren maandelijks (of per 4 weken) of per week worden betaald;
 • Op de loonspecificatie moet duidelijk staan wat loon is, vakantietoeslag en de uitbetaling voor de vakantieuren;
 • De werkgever moet erop toezien dat de werknemer ook daadwerkelijk de wettelijke vakantieuren vrij neemt.

 

 1. Wekelijkse loonbetaling 

In de cao wordt opgenomen dat als de werkgever het aanbiedt, vakantiekrachten en studenten/scholieren tot aan de vakvolwassen leeftijd (20 jaar) ervoor kunnen kiezen om het loon wekelijks uitbetaald te krijgen.

 

 1. Uren boven 38 uur per week

Als een werknemer structureel meer werkt dan 38 uur per week en dit in de arbeidsovereen-komst staat, dan dient deze overeenkomst op dezelfde wijze te worden behandeld als een arbeidsovereenkomst van 38 uur per week. Op dit punten volgen er enkele technische wijzigingen in de cao.

 

 1. Werken bij meerdere werkgevers 

Als een werknemer bij meerdere werkgevers werkt, geldt het volgende:

 1. Als een werknemer in dienst treedt, vraagt de werkgever of de werknemer ook bij andere werkgevers werkt. En zo ja, hoeveel uur hij bij die andere werkgevers werkt en wat de werktijden zijn. Als een werknemer ook bij andere werkgevers werkt, overlegt de werkgever met de werknemer om ervoor te zorgen dat de Arbeidstijdenwet niet overtreden wordt. De werkgever mag zo vaak als nodig vragen of een werknemer meerdere werkgevers heeft.
 2. Een werknemer die bij meer dan één werkgever werkt (binnen of buiten de schoonmaakbranche) moet dit altijd bij elke werkgever melden. Ook als de werkgever er niet naar vraagt. Werknemer meldt aan de werkgever hoeveel uren hij werkt en op welke tijden. Ook als het aantal uren en/of de werktijden wijzigen moet de werknemer dit direct melden bij elke werkgever. Ook als de werkgever hier niet naar vraagt.

 

 1. Opnemen van verlof op niet-christelijke feestdagen

 Als de continuïteit van het werk op het object gewaarborgd blijft, heeft de werknemer de mogelijkheid vakantiedagen op te nemen op niet-christelijke feestdagen.

 

 1. Verlof bij noodzakelijke reizen na overlijden bloed- en verwanten 2egraad

Bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de 2e graad (zoals broers / zussen) is er recht op 1 dag betaald verlof. In de cao wordt aanvullend opgenomen dat als dit leidt tot noodzakelijke reizen naar het buitenland, de werknemer daarvoor verlof (of onbetaald verlof) kan opnemen.

 

 1. Verlof bij huwelijk 

Als een werknemer gaat trouwen heeft hij/zij recht op een dag betaald verlof.

 

 1. Vakantieuren op jaarbasis

Werkgever informeert werknemer aan het begin van het jaar elektronisch dan wel schriftelijk over het op te bouwen aantal vakantieuren op jaarbasis. Dit op basis van de bestaande arbeidsovereenkomst.

 

 1. Reistijd chauffeur

In artikel 34 cao wordt toegevoegd: Indien de werkgever de chauffeur vraagt collega’s te vervoeren geldt dat “De reistijd van de chauffeur wordt gezien als werktijd”.

 

 1. Reistijd via vestiging (specialistendeel cao) 

Binnen het specialistendeel komt het regelmatig voor dat werknemers via de vestiging reizen. De volgende afspraak wordt daarover opgenomen in de cao:

 • Als de vestiging wordt gebruikt als overstapplaats (‘carpoolplaats’) en er wordt geen werk verricht. De totale reistijd tot aan het eerste object is woon-werk            verkeer;
 • Als op de vestiging werkzaamheden worden verricht (bijvoorbeeld materialen verzamelen, werkstaten invullen, water bijvullen etc.) voordat verder wordt         De reistijd vanaf de vestiging naar het eerste object is werktijd         (en vice versa).

 

 1. Hotelschoonmaak  

Behoud toeslagen bij contractswisseling

Indien de werknemer werkzaam is op een object vallend onder het D-deel behoudt werknemer het recht op boven de cao afgesproken weekendtoeslag(en) bij contractwisseling. Dit geldt als werknemer reeds minimaal 1,5 jaar, voorafgaand aan de contractswisseling, deze weekendtoeslagen ontvangt. Dit geldt voor zolang werknemer werkzaam blijft op het object.

Feestdagen hotels

Vanaf 1 januari 2023 wordt de toeslag voor het werken op feestdagen verhoogd van 50% naar 150% over het basisuurloon (artikel 2 D-deel).

Spaarurensysteem hotelschoonmaak

Als voorwaarde wordt toegevoegd dat er sprake is van maximaal 4 weken minuren ten opzichte van de contracturen.

 

 1. Eerder stoppen met werken 

Cao-partijen stellen vanaf 1 januari 2023, via een verhoging van de RAS-premie met 0,3%, een geoormerkt bedrag beschikbaar voor een combinatie van de RVU-regeling en een nader uit te werken GP-regeling.

RVU 

De regeling over eerder stoppen met werken wordt verruimd. Werknemers kunnen ervoor kiezen om maximaal 2 jaar (was 1 jaar) voor de AOW-gerechtigde leeftijd volledig (of gedeeltelijk) te stoppen met werken. De overige voorwaarden blijven ongewijzigd. De werknemer kan voor deze periode een uitkering aanvragen via de RAS. De hoogte van de uitkering bedraagt maximaal 1874 euro bruto per maand (maximaal 22.466 euro bruto op jaarbasis). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd in lijn met verhoging van de wettelijke RVU-drempelvrijstelling. De werknemer ontvangt een uitkeringsbedrag naar rato voor de uren die hij stopt met werken.

 

 1. Arbeidsongeschiktheid

Voor werknemer die vanaf 1 april 2021 arbeidsongeschikt zijn geldt, vanaf 1 april 2022, in het 2e jaar van arbeidsongeschiktheid een uitkering van 100% van het dagloon. Voor deze werknemers vervalt de opbouw van de bovenwettelijke vakantieuren na een half jaar arbeidsongeschiktheid. Werknemers die gedurende oktober 2021 tot en met december 2021 al bovenwettelijke verlofdagen hebben opgebouwd, behouden die.

Voor werknemers die arbeidsongeschiktheid zijn geworden voor 1 april 2021 blijft de oude cao-regeling gelden.

 

 1. Nederlandse taal

De cao-afspraak over taaltrajecten gaat door. Werknemer kunnen een traject volgen om de Nederlandse taal te leren. De werkgever kan daarvoor bij de RAS een vergoeding krijgen.

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.