Cao – Veel gestelde vragen

Hieronder vind je de veel gestelde vragen over de cao.

Wat is de lengte van de proeftijd?

De cao volgt de wet. Bij een arbeidsovereenkomst van langer dan 6 maanden, mag een proeftijd worden afgesproken van 1 maand. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag de proeftijd 2 maanden duren.

Wat is de hoogte van het uurloon?

In de loontabellen is terug te vinden wat een werknemer minimaal moet verdienen.

Bijlage III: Loontabellen

Bijlage IIIa: Loontabellen vakantiekracht

Wat is de lengte van de opzegtermijn?

De cao volgt de wet. Als de werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt is de opzegtermijn 1 maand. Voor werkgevers is de opzegtermijn afhankelijk van het aantal dienstjaren van de werknemer, met een maximum van 4 maanden. De opzegtermijn begint op zaterdag.

 

Hoe lang kan ik als uitzendkracht in de branche werken?

Een uitzendkracht kan voor maximaal 12 maanden worden ingeleend. Indien het werk wordt voortgezet kan dit alleen op basis van een arbeidsovereenkomst met het schoonmaak- of glazenwassersbedrijf. Dat via een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of via een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor maximaal 6 maanden.
Er kunnen maximaal 2 opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd voor in totaal maximaal 12 maanden worden aangegaan.

Artikel 9 cao

Welke arbeidsovereenkomst gebruiken bij een object met een vaste bedrijfssluiting?

Indien wordt gewerkt op een object met een vaste bedrijfssluiting (minimale sluiting van 6 weken per kalanderjaar) is er de keuze tussen een arbeidsovereenkomst met een spaarurenregeling of een scholencontract.

Bij een arbeidsovereenkomst met een spaarurenregeling worden er uren gespaard (spaaruren), die samen met de vakantieuren worden ingezet op het moment dat het object gesloten is. De werknemer heeft hierdoor een vast inkomen gedurende het jaar. Indien er tijdens een vaste bedrijfssluiting sprake is van een feestdag op een dag waarop de werknemer normaal werkt, heeft de werknemer recht op loondoorbetaling (artikel 18 cao en artikel 24 cao). De werknemer hoeft geen vakantieuren of spaaruren in te leveren.

Er kan ook worden gekozen voor een scholencontract (met een ondergrens van 40 werkweken per jaar). Dan kiest de werknemer ervoor om tijdens de periode van vaste bedrijfssluiting onbetaald verlof op te nemen voor zover hij te weinig vakantieuren heeft opgebouwd.

Voor elke feestdag die valt op een dag waarop de werknemer normaal werkt, ontvangt de werknemer loon overeenkomstig het aantal weken dat hij per jaar moet werken. Bijvoorbeeld iemand die 40 weken werkt en op de dag dat de feestdag valt 2 uur werkt: 40/52 x 2 uur x uurloon.

Hoe hoog is de eindejaarsuitkering in 2024, en hoe wordt deze uitgekeerd?

In 2024 is de eindejaarsuitkering 5%.

De eindejaarsuitkering wordt berekend over het bruto-inkomen in de referteperiode. Om voor de eindejaarsuitkering in aanmerking te komen, moet de werknemer tenminste 6 maanden onafgebroken in dienst zijn van een werkgever. De eindejaarsuitkering wordt vóór 15 december betaald.

De eindejaarsuitkering wordt zoveel mogelijk netto uitgekeerd als reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Dit levert een financieel voordeel op voor werkgever en werknemer. De fiscale regels worden gevolgd. Dit staat in artikel 16 cao.

Wanneer is er sprake van overwerk?

Van overwerk is sprake na het 9e uur per dienst of dag, of per loonperiode volgens het schema van artikel 20 lid 1 cao:

LoonperiodeOverwerk vanaf:
Betaling per 4 wekenHet 152e uur per periode van 4 weken
Betaling per maand op basis
van het gemiddelde van
21,667 werkdagen per maand
Het 164,67e uur per maand
Betaling per maand op basis
van een wisselend aantal
werkdagen per maand
 • Het 152e uur bij 20 werkdagen;
 • Het 159,60e uur bij 21 werkdagen;
 • Het 167,20e uur bij 22 werkdagen;
 • Het 174,80e uur bij 23 werkdagen.

De toeslag op het basisuurloon voor het verrichten van overwerk bedraagt 25%.

Wat moet er op de loonstrook staan?

De werknemer ontvangt gelijktijdig met de betaling een schriftelijke loonspecificatie. Op de specificatie staan in ieder geval het gewerkte aantal uren / dagen en het aantal dagen vakantie / verzuim. Ook de opgebouwde vakantierechten met een onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantieuren en de (eventuele) overuren dienen te zijn vermeld. Vanzelfsprekend zijn ook het (uur)loonbedrag en de eventuele toeslagen en de VET op de loonstrook te vinden. Ook de objecten waar de werknemer heeft gewerkt dienen te worden vermeld. Wat er op de loonspecificatie moet staan blijkt uit artikel 25 cao.

Mag mijn werkgever wachtdagen inhouden als ik arbeidsongeschikt ben?

Nee, het is niet meer mogelijk om wachtdagen in te houden.

Wanneer wordt het woon-werkverkeer vergoed?

Voor de werknemer die onder het A-deel van de cao valt geldt artikel 34 cao. Indien de totale reisafstand van het huisadres naar het werkadres -en terug- meer bedraagt dan 60 kilometer per dag heeft de werknemer recht op een reiskostenvergoeding. Het gehele woon-werkverkeer wordt dan vergoed. De vergoeding is:

 • Bij reizen met openbaar vervoer: de volledige kosten;
 • Bij reizen per auto: alle kilometers (tegen 0,19 cent).

artikel 34 cao

De werknemers binnen de specialistische reiniging (B-deel) hebben een eigen regeling. Deze staat in artikel 7 B-deel.

Wat zijn de voorwaarden om bij contractswisseling een aanbieding te ontvangen?

De werknemers volgen als het ware het werk. De werkgever is verplicht om de werknemers die op het object werken een arbeidsovereenkomst aan te bieden als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • werknemer is tenminste 1,5 jaar op het object werkzaam;
 • werknemer beschikt over een branche erkend diploma;
 • werknemer beschikt over een geldig identiteitsbewijs (of verblijfsvergunning);
 • werknemer is niet ingedeeld in de functie (ambulant) objectleider;
 • werknemer is niet langer dan 26 weken arbeidsongeschikt;
 • werknemer heeft niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt;
 • werknemer werkt structureel niet meer dan 48 uur per week bij de werkgever;
 • werknemer werkt niet structureel in de nacht.

artikel 38 lid 2 cao

Hoe omgaan met jubileumregelingen bij contractswisseling?

Als het verliezende en het verwervende bedrijf een jubileumregeling hebben, worden de dienstjaren bij het verliezende bedrijf (evt. bedrijven) meegeteld voor het recht op een jubileumregeling bij het verwervende bedrijf.

Als het verliezende bedrijf geen jubileumregeling heeft en het verliezende bedrijf wel bij 12,5-jarig, 25-jarig of 40-jarig dienstverband, dan worden de dienstjaren bij het verliezende bedrijf (evt. bedrijven) meegeteld voor het recht op de jubileumregeling bij het verwervende bedrijf.

artikel 38 lid 3 cao

Wat zijn de regels voor vakantiekrachten?

De vakantiekracht kan worden ingezet tussen half juni en half september. Een vakantiekracht ontvangt een loon inclusief vakantiedagen en vakantietoeslag. De loontabellen staan in bijlage IIIa cao. Let op, voor vakantiekrachten in de hotelschoonmaak zijn er aparte tabellen. Ook deze staan in bijlage IIIa.

Een (nieuwe) werknemer wil vakantie opnemen maar heeft nog niet voldoende vakantieuren opgebouwd, hoe ga ik daar mee om?

Werknemers kunnen aan het begin van het kalenderjaar de nog op te bouwen vakantieuren opnemen. Dat geldt in iets mindere mate voor werknemers die net in dienst zijn. In de eerste 3 maanden na indiensttreding kunnen zij maximaal 49,4 uur vakantie opnemen (voor parttimers naar rato). Bij uitdiensttreding kan de werkgever een eventueel tekort aan vakantieuren verrekenen met de laatste loonbetaling, artikel 26 lid 3 cao.

Kan er voor de specialistische reiniging en de hotel schoonmaak een spaarurensysteem worden toegepast?

De werkgever kan een spaarurensysteem hanteren. De voorwaarden staan in artikel 6 Specialistische reiniging (B-deel) en artikel 4 van het D-deel.

Welke regels gelden voor een werknemer die de AOW- gerechtigde leeftijd heeft bereikt?

De cao volgt de wettelijke bepalingen van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd, indien na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. Voor de werknemers gelden een aantal afwijkende bepalingen. Deze zijn terug te vinden in artikel 10 lid 8 cao.

Welk loon ontvangt de werknemer op feestdagen?

Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, Koningsdag en 5 mei in lustrumjaren (2020, 2025, etc.) zijn feestdagen die in de cao zijn opgenomen. De volgende situaties zijn op deze feestdagen mogelijk:

 • Er wordt gewerkt op een feestdag. Er geldt een toeslag van 150% op het basisuurloon.
 • Het object is op een feestdag gesloten en de werknemer werkt normaal gesproken op deze dag op dit betreffend object. De werknemer ontvangt dan zijn normale loon;
 • De werknemer is ingeroosterd op een feestdag maar wil een vrije dag. De werknemer kan de werkgever verzoeken om vrij te zijn. De werknemer komt dan in aanmerking voor doorbetaling van zijn loon, maar niet voor de feestdagentoeslag. Er hoeven geen vakantieuren te worden ingehouden.

Wat is een door de branche erkend diploma?

In artikel 38 (Werkgelegenheid bij contractwisseling) staat dat een nieuwe werknemer dient te beschikken over een door de branche erkend diploma om voor een aanbieding in aanmerking te komen. Wat is een door de branche erkend diploma?

Een door de branche-erkend diploma is een diploma basis(vak)opleiding van:

 • het RAS-Examenbureau
 • een MBO-opleiding richting schoonmaak (uit de kwalificatiestructuur schoonmaak)
 • een SVS vakopleiding voor 2010 (zoals Vakopleiding Schoonmaker/-ster, Vakopleiding Schoonmaken in Gezondheids- en Zorginstellingen, Vakopleiding Schoonmaker hotels)
 • de SVS vakopleiding Vloeronderhoud voor 2014
 • de SVS Vakopleiding Reinigen in de voedselverwerkende industrie voor 2014
 • de SVS vakopleiding Reiniging rollend materieel (metro) voor 2015
 • de SVS vakopleiding Reiniging rollend materieel (bus of tram) voor 2016
 • een SVS vakopleiding voor 2017 (zoals Vakopleiding Glazenwasser, Vakopleiding Gevelonderhoud of Vakopleiding Reiniging na Calamiteiten)
 • de SVS vakopleiding Reiniging rollend materieel treinen

Worden reiskosten naar de arbodienst vergoed?

De reiskosten van de werknemer naar de arbodienst worden vergoed door de werkgever. De volledige kosten van het openbaar vervoer worden vergoed. Bij reizen met eigen auto worden alle kilometers vergoed op basis van € 0,19 per kilometer (de maximaal fiscaal toegestane onbelaste vergoeding).

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.