Geschillen en klachtenGeschillencommissie

De Geschillencommissie RAS geeft een bindend advies bij geschillen tussen werknemers en werkgever over de toepassing van de CAO.

Geschillen tussen werkgevers over contractswisseling worden voorgelegd aan de Geschillencommissie werkgeversregeling contractswisseling (zie: www.schoonmakendnederland.nl)

Een geschil bij de Geschillencommissie RAS kan bijvoorbeeld gaan over het loon, overwerk of over de berekening van het dagloon bij ziekte. Deze onafhankelijke commissie geeft een bindend oordeel. Het oordeel is gebaseerd op de CAO-tekst, ondersteunende CAO-verslagen en eerdere uitspraken.

Procedure
Voordat u zich tot de Geschillencommissie kunt wenden, moet u eerst geprobeerd hebben om samen tot een oplossing te komen. Als dat niet is gelukt, kunt u de commissie verzoeken om een bindend advies te geven. De commissie kan alleen een bindend advies geven, als de andere partij daarmee akkoord gaat.

Er is sprake van één schriftelijke ronde. Dit betekent dat u direct in uw verzoekschrift of verweerschrift gemotiveerd uw standpunten dient te vermelden. De commissie doet daarna uitspraak. Slechts indien de aard van het geschil daartoe aanleiding geeft, dit ter beoordeling van de commissie, volgt alsnog een tweede schriftelijke ronde..

Reglement Geschillencommissie (pdf)
Rapportage Geschillencommissie (2017) (pdf)

Let op: in verband met het thuiswerken van onze werknemers heeft het de voorkeur om de stukken per e-mail te verzenden naar info@ras.nl.

Indien dit niet mogelijk is, kunnen de stukken alsnog per post worden verstuurd naar:

Geschillencommissie RAS
Postbus 2216
5202 CE ‘s-Hertogenbosch
T: 073 62 00 460