CAO

Bijlage I: Dagloon

Het dagloon, zijnde het loon per dag, wordt berekend met de volgende formule:

VerdienstenGewerkte dagen +
Ziektedagen +
Onbetaald verlof*
———————————–   x———————————–
Gewerkte dagenWerkdagen in die periode

Toelichting van de verschillende elementen:

Verdiensten:Alle inkomsten over de drie hele loonperioden voorafgaande aan de eerste dag van arbeidsongeschiktheid, inclusief eventueel loon over vakantiedagen, maar exclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, overwerkbetaling, uitbetaalde vakantieuren volgens artikel 26 lid 10 cao en eventuele loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid.
Gewerkte dagen:Het aantal dagen dat in die periode daadwerkelijk is gewerkt, vermeerderd met de Dagen waarop de werknemer overeenkomstig artikel 30 cao onbetaald verlof geniet.
* Onbetaald verlofdagen worden in mindering gebracht als de loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid het ziekengeld aansluit aan onbetaald verlof dat is gevolgd op betaald verlof.
Werkdagen in die periode:Referteperiode van drie hele loonperioden voorafgaande aan de eerste ziektedag: dit is 65 dagen -bij maandbetaling- respectievelijk 60 dagen -bij betaling per 4-weken-, of zoveel dagen korter als men later in de periode in dienst kwam.

Het volgens bovenstaande formule berekende dagloon wordt geïndexeerd met de bij de cao overeengekomen initiële verhogingen conform artikel 15 en bijlage III cao.

Cyclische arbeid

Indien een werknemer werkzaam is in een rooster met een vaste maand- of periodeverloning dan wordt op basis hiervan de betaling bij arbeidsongeschiktheid vastgesteld. Bovenstaande dagloonberekening is dan niet van toepassing. De percentages van het schema in artikel 31 lid 1 cao en de overige bepalingen van dit artikel zijn onverkort van toepassing.

Deze website maakt gebruik van cookies.