CAO

Bijlage VI: Overzicht wettelijke verlofregelingen

SOORT VERLOFGEVOLGEN VOOR DE WERKNEMERVERLOFDUUROMSCHRIJVING
ZWANGERSCHAPS- EN BEVALLINGS-VERLOFInkomen:
Uitkering ter hoogte van 100% van het loon (tot maximumdagloon). Meestal betaalt UWV de uitkering aan de werkgever, zodat die het loon kan blijven doorbetalen.
Vakantie-opbouw:
Tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof gaat de opbouw vakantiedagen door.
Tenminste 16 weken. Duur van de verlofperiode is afhankelijk van de datum waarop haar baby daadwerkelijk wordt geboren. Bij een meerling bestaat er recht op 4 weken extra zwangerschapsverlof. Bij langdurige ziekenhuisopname van het kind wordt het bevallingsverlof met maximaal 10 weken verlengd.Verlof voor werkneemster voorafgaand aan en volgend op haar bevalling.
Werkgever kan het zwangerschaps- en bevallingsverlof niet weigeren.
Indien tijdens het bevallingsverlof de vrouwelijke werknemer overlijdt, heeft haar partner recht op het resterende bevallingsverlof met behoud van loon.
Vanaf 6 weken na de bevallingsdatum kan in overleg met de werkgever het bevallingsverlof gespreid worden opgenomen over een periode van maximaal 30 weken.
PLEEGZORG EN  ADOPTIEVERLOF*Inkomen:
uitkering ter hoogte van 100% van het loon (tot maximumdagloon).
Meestal betaalt UWV de uitkering aan de werkgever, zodat die het loon kan blijven doorbetalen.
Vakantie-opbouw:
Tijdens het adoptieverlof gaat de opbouw vakantiedagen door.
Gedurende periode van 26 weken. zes weken aaneengesloten. Vanaf 4 weken voor de feitelijke adoptie tot 22
weken daarna. De werknemer kan het verlof gespreid opnemen in overleg met de werkgever.
Verlof voor de werknemer als deze een kind adopteert of een pleegkind opneemt in zijn/haar gezin. Als meerdere kinderen gelijktijdig worden geadopteerd, kan maar één keer verlof worden opgenomen.
Is het kind langer dan 16 weken in het gezin voordat het officieel wordt geadopteerd, bestaat geen recht op adoptieverlof.
Werkgever kan het adoptieverlof niet weigeren.
CALAMITEITEN-VERLOF EN ANDER KORT VERZUIM*Inkomen:
Werkgever betaalt het loon 100% door.
Vakantie-opbouw:
Tijdens het calamiteitenverlof gaat de opbouw vakantiedagen door.
Afhankelijk van de reden van het verlof. Soms is een paar
uur voldoende. Soms zal een paar dagen nodig zijn.
Verlof voor spoedeisende, onvoorziene en bijzondere persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Bijvoorbeeld indien een direct familielid overlijdt, de partner van de werknemer bevalt of voor spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijze niet buiten werktijd om te plannen arts- of ziekenhuisbezoek.
Werkgever mag een redelijk verzoek om calamiteitenverlof niet weigeren. Achteraf kan de werkgever de werknemer vragen om aan te tonen dat het opnemen van calamiteitenverlof noodzakelijk was.
GEBOORTEVERLOFInkomen:
Werkgever betaalt het loon 100% door bij het geboorteverlof. Tijdens het aanvullende geboorteverlof krijgt de werknemer een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van zijn (maximum)dagloon.
Vakantie-opbouw:
Tijdens het geboorteverlof en het aanvullende geboorteverlof gaat de opbouw vakantiedagen door.
Tijdens het geboorteverlof heeft werknemer recht op eenmaal de arbeidsduur per week in de eerste vier weken na de geboorte of in de vier weken na thuiskomst van de baby uit het ziekenhuis.

Per 1 juli 2020 kan de werknemer tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit binnen 6 maanden na geboorte van het kind.

Verlof dat de werknemer kan opnemen als zijn/haar partner is bevallen. Werkgever kan het geboorteverlof niet weigeren.
KORTDUREND ZORGVERLOF*Inkomen:
Werkgever betaalt het loon voor 70% door. Als dat minder is dan het minimumloon, betaalt werkgever het minimumloon.
Vakantie-opbouw:
Tijdens het kortdurend zorgverlof gaat de opbouw vakantiedagen door.
Per jaar: maximaal twee maal het aantal uren dat de werknemer per week werkt.
In overleg met werkgever kan werknemer het verlof in in één keer of in gedeelten opnemen.
Verlof voor de werknemer bestemd om zijn/haar ouder, ziek (pleeg-)kind of partner te verzorgen. Of voor de noodzakelijk zorg aan tweedegraads bloedverwanten, andere huisgenoten en mensen met wie de werknemer een sociale relatie heeft en die van de hulp van werknemer afhankelijk zijn. Werknemer is de enige die de zieke op dat moment kan verzorgen.. Werkgever kan het kortdurend zorgverlof alleen weigeren als daardoor het bedrijf of de organisatie in ernstige problemen zou komen. Als het zorgverlof eenmaal is begonnen, mag de werkgever dit niet meer stoppen.
LANGDUREND ZORGVERLOF*Inkomen:
Werkgever betaalt de uren dat de werknemer langdurend zorgverlof opneemt, niet door; de uren dat de werknemer naast het verlof werkt, worden natuurlijk wel betaald.
Vakantie-opbouw:
Tijdens het langdurend zorgverlof wordt over de verlofuren geen vakantie opgebouwd. Over de gewerkte uren vanzelfsprekend wel.
Per jaar: twaalf weken maximaal de helft van het aantal uren dat de werknemer werkt. In overleg
met de werkgever kan de werknemer het verlof spreiden. Bijvoorbeeld zes weken voltijds verlof. Het verlof moet binnen 18 weken opgenomen worden.
Verlof voor de werknemer om voor langere tijd te zorgen voor kind, partner of ouder waarvan het leven ernstig in gevaar is. Of voor de noodzakelijke zorg aan tweedegraads bloedverwanten, andere huisgenoten en mensen met wie de werknemer een sociale relatie heeft en die van de hulp van werknemer afhankelijk zijn. Werkgever kan het langdurend zorgverlof alleen weigeren
als daardoor het bedrijf of de organisatie in ernstige
problemen zou komen. De werkgever moet hiervoor goede argumenten hebben.
Als het verlof eenmaal is begonnen, mag de werkgever het niet meer terugdraaien.
OUDERSCHAPS-VERLOFInkomen:
Werkgever betaalt de uren dat de werknemer ouderschapsverlof opneemt, niet door; de uren dat de werknemer naast het verlof werkt, worden natuurlijk wel betaald.
Vakantie-opbouw:
Tijdens het ouderschapsverlof wordt over de verlofuren geen vakantie opgebouwd. Over de gewerkte uren vanzelfsprekend wel.
26 maal het aantal uren dat de werknemer per week werkt. Werknemer kan het ouderschapsverlof flexibel opnemen.Verlof om te zorgen voor kinderen jonger dan acht jaar. Per kind mag één keer ouderschapsverlof opgenomen worden; voor elk kind kan de werknemer apart ouderschapsverlof opnemen.
Werkgever kan werknemer niet weigeren om ouderschapsverlof op te nemen tenzij het verlof het bedrijf in ernstige problemen zou brengen.
De werkgever benadeelt de werknemer niet wegens het opnemen van ouderschapsverlof. Rechten van voor het verlof blijven behouden.

* Voor deze vormen van verlof mag werkgever in een regeling met de OR of personeelsvereniging afwijkende afspraken maken. Bijvoorbeeld over het inhouden van bovenwettelijke vakantieuren.

Deze website maakt gebruik van cookies.